Skip to main content

Privacyverklaring

 

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.   

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:   

De persoonsgegevens worden verwerkt door Chantal van Aarle, Diepenbrocklaan 17, 5242 HB Rosmalen, Telefoon: 06-11593596, Website: www.chantalvanaarle.com, E-mail: mail@chantalvanaarle.com of via contactformulier op de website, KvK-nummer:  69028478.
Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om mij in staat te stellen u deze diensten te verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van mijn dienstverlening.    

Persoonsgegevens: 

Chantal van Aarle verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum en -plaats 
 • Geslacht 
 • Bedrijfsnaam werkgever en/of naam eigen bedrijf
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres (voor zover automatisch opgeslagen in bijvoorbeeld door u verstuurde elektronische berichten of tijdens uw bezoek aan mijn website)  

Doeleinden: 

Chantal van Aarle verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van persoonlijke dienstverlening;
 • Het bieden van goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;  

Waarop is de verwerking gebaseerd:   

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot de dienstverlening. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.  

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER:  

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door cloudproviders Google, WhatsApp, Facebook, Microsoft en Dropbox, allen gevestigd in de Verenigde Staten. Al deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield”-gecertificeerd, zodat deze partijen zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.   

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Ook deze drie partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.  

Hoe lang ik uw gegevens bewaar:  

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.   

Hoe ik uw gegevens beveilig:  

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies van of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.     

Uw rechten: 

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.   

 Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mij doen toekomen via de contactgegevens die op pagina 1 vermeld staan onder het kopje ‘Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke’.   

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).  

Wijzigingen privacyverklaring:  

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.  

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 december 2021.

Chantal van Aarle
EFT Relatietherapeut & Coach
Bleijendaalseweg 11a
5258 SR Berlicum
Plan je route via Google Maps 

Contactgegevens
Bel of WhatsApp: 0611 593 596
Mail: mail@chantalvanaarle.com
LinkedIn: Chantal van Aarle